CHÓR SZKOLNY

CELE I ZADANIA CHÓRU SZKOLNEGO

I.                    Poznawczo – kształcące:

1.Zapoznanie uczniów z wartościową literaturą chóralną różnych epok, twórczością kompozytorów polskich i obcych, z uwzględnieniem utworów kompozytorów współczesnych.
2.Kształcenie głosu dziecięcego i umiejętności posługiwania się nim.
3.Kształcenie słuchu muzycznego oraz rozwijanie wrażliwości intonacyjno- emisyjnej.
4.Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie śpiewu.
5.Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania pieśni chóralnej i kształcenie umiejętności nadawania pieśni indywidualnego wyrazu interpretacyjnego.
6.Poszerzanie wiadomości o muzyce i znajomości zapisu muzycznego.
 

II.                  Wychowawcze:

1.Pogłębianie intelektualnego i uczuciowego związku z kulturą narodową, regionalną, środowiskową.
2.Wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania wolnego czasu.
3.Kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i jego wyniki.
4.Rozbudzanie zamiłowania do zbiorowego śpiewania.
5.Umacnianie dyscypliny i solidarności koleżeńskiej – niezbędnej w pracy zespołowej.
6.Dostarczanie przeżyć estetycznych szerokim kręgom młodzieży i dorosłych.
7.Przyczynianie się do wzbogacenia życia kulturalnego szkoły i środowiska.
8.Przygotowanie do dalszego kształcenia muzycznego lub udziału w ruchu amatorskim.

 

III.               Użytkowe:

1.Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych i pozaszkolnych.
2.Organizowanie występów podczas imprez szkolnych.
3.Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju imprezach środowiskowych.

 

Sprawozdanie z działalności chóru szkolnego (I półrocze 2016/2017) – Jolanta Junkiert

Liczba członków – 45. Opiekun – Jolanta Junkiert.
Członkami chóru szkolnego są uczniowie z klas IV- VI i II A G.
Próby odbywały się we wtorek  w sali 07.

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017chór uczestniczył w:
1. 
Uroczystej Mszy Świętej w Kościele św. Stanisława Kostki z okazji Święta Niepodległości -  10.11.2016,
2. 
Apelu z okazji Dnia Praw Dziecka 2.12.2016
3. 
Jasełkach Bożonarodzeniowych w szkole -  22.12.2016
4. 
Jasełkach Bożonarodzeniowych w Kościele św. Stanisława Kostki – 15.01.2017
5. 
Koncercie „Kolędowanie2017” razem z Chórami ze szkół SP 11, SP 6 – 22.01.2017.
Wybrane uczennice reprezentowały Szkołę na Konkursie Piosenki  zajmując wysokie lokaty „Canto Piccolo” - SP 17

Realizacja zadań odbywa się zgodnie z założeniami przez cały rok szkolny.


Ważniejsze występy:

Składający się z 23 uczennic chór 2-głosowy istnieje od 1990 roku, a jego opiekunem jest mgr Jolanta Junkiert.


Chór szkolny.

    Chór szkolny bierze udział w wielu imprezach i uroczystościach szkolnych między innymi: rozpoczęcie i zakończenie Roku Szkolnego, ślubowanie I klas, Dniu Nauczyciela, Dniu Niepodległości, Dniu Ziemi, itp.

    W 1994 r. zdobył III miejsce w Konkursie Chórów A'Capella w województwie płockim w kategorii szkół podstawowych.


Chór szkolny 2001