SKS


Sprawozdanie z zajęć SKS (I półrocze 2016/2017) – Przemysław Stelmaszewski                       

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone są specjalistyczne zajęcia sportowo- rekreacyjne dla uczniów szkoły podstawowej na drugim etapie edukacyjnym w klasach IV-VI. Grupa przedstawia jednorodność płciową. Z zajęć regularnie korzysta ośmioro chłopców z klasy VI A i pięcioro z IV D. Najniższa frekwencja nastąpiła dnia 15.09.2016, najwyższa 20.10.2016 roku.  W toku opracowania i realizacji programu szkolenia szczególny nacisk położono na rozwój określonych komponentów sprawności motorycznej: koordynacji ruchowej, której poszczególne aspekty jak propriorecepcja, równowaga oraz zdolność sterowanie ruchem w czasie i przestrzeni (antycypacja), gibkości, szybkości.

Niebagatelny wpływ na jakość indywidualnej pracy z uczniem mają elementy ćwiczeń korekcyjnych, które w szczególny sposób wpływają na kompensację nabytych cech wady postawy oraz stanowią istotnie stymulujący bodziec treningowy w rozwoju powyższych zdolności.

Naboru do grupy ćwiczebnej  dokonano za pomocą zaproszeń spośród uczniów klas z którymi prowadzono lekcje WF oraz rozmów z rodzicami tych dzieci. Procesu selekcji nie prowadzi się chociaż  samoczynnie przebiega w sposób naturalny. Spośród dzieci uczęszczających na zajęcia SKS większość weźmie udział w zorganizowanym wypoczynku w czasie ferii zimowych.

Z uwagi na duże obłożenie sal gimnastycznych należy zastanowić się nad terminem prowadzenia zajęć w przyszłym semestrze.


Sprawozdanie z zajęć SKS (I półrocze 2016/2017) – Marek Czerwiński

W I semestrze zajęcia odbywały się w poniedziałki 13.40 - 14.25 i w piątki 12.45 - 13.30. Na zajęcia uczestniczyli uczniowie klas IV - VI , nie będący uczniami klas sportowych . Na zajęcia zapisało się 50 uczennic i uczniów .Sprawozdanie z zajęć SKS (I półrocze 2016/2017) – Dorota Stępniak

Zajęcia SKS w I semestrze 2016/2017 odbywały się jeden raz w tygodniu w czwartki i trwały jedną godzinę. Uczestniczyło w nich 15 osób z klas IV – VI. Celem zajęć było rozwijanie sprawności ogólnej i specjalnej, ponadto kształtowanie takich cech motorycznych, jak: zwinność, szybkość, siła i wytrzymałość. Poprzez gry i zabawy, ale też gry w piłkę ręczną, nożną i koszykówkę zajęcia były atrakcyjne i dzieci chętnie w nich uczestniczyły.


Sprawozdanie z zajęć SKS (I półrocze 2016/2017) – Julita Raczkowska

Zajęcia  adresowane są do wszystkich zainteresowanych uczennic z klas II, tak aby swym zasięgiem objąć jak największą ich liczbę.

Podczas zajęć realizowane są różnorodne cele:

-   ukazanie  najmłodszym korzyści wynikających ze spędzania wolnego czasu aktywnie w rówieśniczej grupie.
-     u
powszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia
-      r
ozwijanie różnych form ruchu w celu utrzymania zdrowia
-     przygotowanie ucznia do samodzielnej i zespołowej aktywności fizycznej

-     harmonijny rozwój organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała
-    rozwój ogólnej sprawności fizycznej
-     kształtowanie nawyku uczestnictwa w dowolnie wybranych formach rekreacyjnych
-     rozwijanie aktywności twórczej uczniów
-     rozbudzanie oraz kształtowanie różnorodnych zainteresowań i zdolności motorycznych ogółu uczniów
-     rozbudzanie zainteresowań sportowych
-    kształtowanie postaw warunkujących bezpieczeństwo uczniów w czasie
zajęć ruchowych.