NABÓR ELEKTRONICZNY

Informacja dotycząca naboru do klas sportowych SP

 

      Zarządzenie Nr 261/2019

      Prezydenta Miasta Płocka
         z dnia 31 stycznia 2019 roku

 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i  postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

 Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669 i poz. 2245) zarządza się, co następuje:

 §1.1. Ustala się terminy  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów sportowych klas IV w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock.

2. Szczegółowy harmonogram dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 §2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji
i Kultury Urzędu Miasta Płocka.

 §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                  

 Prezydent Miasta Płocka
 
Andrzej Nowakowski

                                                                              Załącznik do Zarządzenia  
                                                                                   Nr 261/2019

                                                                              
Prezydenta Miasta Płocka
                                                                           
z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do oddziałów sportowych klas IV w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2019/2020.

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych klas IV w szkołach podstawowych,

w których zostaną utworzone oddziały sportowe.

 W przypadku spełniania przez Kandydata kryteriów ustawowych¹ do wniosku  są dołączone dokumenty, które je potwierdzają.

11.03.2019 r.

godz. 9.00

18.03.2019 r.

godz. 15.00

Próba sprawności fizycznej

 UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

20.03.2019 r.

godz. 9.00

 

26.03.2019 r.

godz. 15.00

Przekazanie informacji na temat wyników prób sprawności fizycznej.

27.03.2019 r. godz. 12.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28.03.2019 r. godz. 9.00

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego klasy IV.

28.03.2019 r. godz. 9.00

3.04.2019 r.

 godz. 15.00

Opublikowanie list przyjętych

i nieprzyjętych.

4.04.2019 r.

godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej

 z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału sportowego klasy IV.

 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 4.04.2019 r. od godz. 12.00

 

Postępowanie uzupełniające

Opublikowanie na stronach internetowych szkół podstawowych informacji o wolnych miejscach w oddziałach sportowych klas IV.

 

6.05.2019 r. godz. 9.00

 Składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca w oddziałach sportowych klas IV.

6.05.2019 r.

godz. 9.00

9.05.2019 r.

godz. 15.00

Próba sprawności fizycznej.

 UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

10.05.2019 r.

godz. 9.00

 

14.05.2019 r.

 godz. 15.00

Przekazanie informacji na temat wyników prób sprawności fizycznej.

15.05.2019 r godz. 12.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

16.05.2019 r. godz. 9.00

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego klasy IV.

16.05.2019 r.

 godz. 9.00

21.05.2019 r.

godz. 15.00

Opublikowanie list przyjętych

i nieprzyjętych.

22.05.2019 r. godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału sportowego klasy IV.

 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 22.05.2019 r. od godz. 12.00

 Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach

w oddziałach sportowych klas IV.

31 sierpnia 2019 r. godz. 9.00

 W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

 [1] Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są:

1)    wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata;

2)    niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.);

3)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4)    objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

 

Informacja dotycząca naboru do klas I SP


Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

 Szanowni Państwo Rodzice, 

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony w dniach 02 kwietnia od godz. 9.00 do 14 czerwca 2019 r. godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.
Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają w zgłoszeniu dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (pobrane z systemu naborowego) o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.
Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 515/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 r. określa obwody szkół podstawowych. Ponadto na stronie Płockiego Portalu Oświatowego www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Obwody istnieje możliwość, po wpisaniu adresu zamieszkania, sprawdzenia szkoły obwodowej.

 

Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych
dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

 Szanowni Państwo Rodzice, 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zatem nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony w dniach 24 czerwca od godz. 9.00 do 26 czerwca 2019 r. godz. 15.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.
Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają we wniosku dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:
  1. Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację w tej szkole – 16 pkt;
  2. Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;
  3. Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.
Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.
Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
Pełna oferta każdej ze szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Płock dostępna będzie na stronie naborowej ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje.
Kandydaci do klasy I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, którzy przejdą pozytywnie sprawdzian predyspozycji wypełniają elektroniczny wniosek do OSM I stopnia w dniach 24 czerwca od godz. 9:00 do 26 czerwca 2019 r. godz. 15:00.

Poniżej zamieszczono harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2019/2020.

 (dot. uczniów spoza obwodu szkoły)

 

Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkół, wypełnianie i drukowanie wniosku).

24.06.2019 r.

od godz. 9.00

26.06.2019 r.

do godz. 15.00

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

24.06.2019 r.

od godz. 9.00

26.06.2019 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

27.06.2019 r.

od godz. 9.00

28.06.2019 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

1.07.2019 r. godz. 9.00

Składanie przez rodzica kandydata
„Kart potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej”

w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

  1.07.2019 r.
   od godz. 9.00

2.07.2019 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

3.07.2019 r. godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 3.07.2019 r. od godz. 12.00

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2019/2020*. 

Postępowanie uzupełniające

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Opublikowanie w systemie NABO wykazu wolnych miejsc.

30.07.2019 r. od godz. 9.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, bezpośrednio do dyrektora szkoły.

30.07.2019 r.

od godz. 9.00

30.07.2019 r.

do godz.15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

31.07.2019 r.

od godz. 9.00

31.07.2019 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

1.08.2019 r. godz. 9.00

Składanie przez rodzica kandydata
„Kart potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do klasy I szkoły podstawowej”

w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane..

1.08.2019 r.

od godz. 9.00

1.08.2019 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

2.08.2019 r. godz. 12.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do  publicznej szkoły podstawowej.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

od 2.08.2019 r. od godz. 12.00

Opublikowanie na stronie internetowej
www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe wykazu wolnych miejsc.

31 sierpnia 2019 r. godz. 9.00

 * Postępowanie uzupełniające odbywa się bezpośrednio w danej szkole.