NABÓR ELEKTRONICZNYZARZĄDZENIE NR 4 2016/2017

 
w sprawie ustalenia terminu prób sprawności fizycznej do oddziałów 4 sportowych

 na rok szkolny 2017/2018

 
Test sprawności fizycznej dla kandydatów do klas 4 sportowych o profilu  piłka ręczna chłopców i koszykówka dziewcząt odbędzie się

18 maja 2017r. / czwartek/ o godzinie 12.45

 

W skład Komisji Rekrutacyjnej powołuję:

Panią Annę Umińską –Nowak –wicedyrektora szkoły

Pana Łukasza Świątka – nauczyciela wychowania fizycznego

Pana Ireneusza Jasińskiego –nauczyciela wychowania fizycznego

Na Przewodniczącego Komisji wyznaczam

Panią Annę Umińską –Nowak

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Płocku

Krzysztof Fabiszewski

 


Informacja dotycząca naboru do klas I szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Płock na rok szkolny 2017/2018.

 

Szanowni Państwo Rodzice, 

nabór do klas I szkół podstawowych prowadzony będzie dwuetapowo, z wykorzystaniem systemu informatycznego. Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony  w dniach 19 kwietnia od godz. 9:00  - 2 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.


Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły odbywać się będzie po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, tj. w dniach 12 czerwca od godz. 9:00 - 23 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.

Pełna oferta każdej ze szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Płock dostępna będzie na stronie naborowej ppo.zjoplock.pl w zakładce rekrutacje. Wśród szkół podstawowych znajduje się również 6 szkół z oddziałami integracyjnymi (SP nr 3, 11, 17, 18, 22, 23), w których uczniowie posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego uczą się razem z pozostałymi uczniami.

Informacja dotycząca zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej

Szanowni Państwo Rodzice

do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Dla Rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły obwodowej, system informatyczny NABO zostanie uruchomiony  w dniach 19 kwietnia od godz. 9:00 – 2 czerwca 2017 r. do godz.15:00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają w zgłoszeniu dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku). Wydrukowane i podpisane zgłoszenie rodzice składają w szkole obwodowej.  Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.
Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 515/XXX/2017 określająca obwody szkół podstawowych.

Ponadto na stronie Płockiego Portalu Oświatowego ppo.zjoplock.pl w zakładce Obwody istnieje możliwość, po wpisaniu adresu zamieszkania, sprawdzenia szkoły obwodowej.


Informacja dotycząca rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Szanowni Państwo Rodzice

kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Zatem nabór na wolne miejsca do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły zostanie uruchomiony po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem danej szkoły prowadzony będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, który zostanie uruchomiony w dniach 12 czerwca od godz. 9:00 - 23 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.  Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w użytkowaniu systemu, mogą skorzystać z pomocy w szkole podstawowej.

Po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – szkoły podstawowe, Rodzice dziecka wypełniają we wniosku dane standardowe (dane dziecka, własne, dane dotyczące adresu zamieszkania, dodatkowe informacje o dziecku).

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech wybranych szkół, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wydrukowany i podpisany wniosek wraz z oświadczeniami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci będą przyjmowani w kolejności, począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów. 


W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

1) Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację
    w tej szkole – 16 pkt;

2) Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły – 8 pkt;

3) Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekuna prawnego) znajduje się w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.


Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

- złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni
  od dnia podania do
publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni
  od dnia otrzymania uzasadnienia,

- złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Płock jest organem prowadzącym,
na rok szkolny 2017/2018
(dot. uczniów spoza obwodu szkoły)


Postępowanie rekrutacyjne

Rodzaj czynności

termin od

termin do

Uruchomienie SYSTEMU NABO dla rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły podstawowej, innej niż obwodowa, (logowanie do systemu, zapoznanie się z ofertą szkół, wypełnianie
i drukowanie wniosku).

12.06.2017 r.
od godz. 09:00

23.06.2017 r.
do godz. 15:00

Składanie w szkole pierwszego wyboru wydrukowanego i podpisanego „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa”.

12.06.2017 r.
od godz. 09:00

23.06.2017 r.
do godz. 15:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.

26.06.2017 r.
od godz. 9:00

28.06.2017 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

29.06.2017 r.
godz. 12:00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - składanie „Kart potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej” (pobranych
z systemu) w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

29.06.2017 r.
od godz. 12:00

03.07.2017 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

04.07.2017 r.
godz. 14:00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

od 04.07.2017 r.
od godz. 14.00