Pedagog

   Funkcje pedagoga w szkole pełni mgr Beata Mrowiec. Jej funkcja obejmuje: zadania ogólnowychowawcze, profilaktykę wychowawczą, pracę korekcyjno - wyrównawczą, indywidualną opiekę pedagogiczno - psychologiczną, organizowanie pomocy materialnej, realizację programu "Bezpieczna szkoła".

Pedagog szkolny:
- rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów
- analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych
- podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne
- udziela wsparcia i porad uczniom
- udziela porad i konsultacji rodzicom
- wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach kryzysowych

Godziny pracy  do 31 grudnia 2018

Dzień Godziny
poniedziałek

8:00 -14:30

wtorek

8:00 -11:30

środa

8:00 -12:00

czwartek

7:30 -14:30

piątek

7:30 -11:30


Sprawozdanie pedagoga szkolnego (I półrocze 2018/2019) – Beata Mrowiec  

Praca  pedagoga  szkolnego obejmowała  w  I  semestrze następujące  zadania:

I.     Ogólnowychowawcze

*Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
*Dbanie o realizację obowiązku szkolnego głównie przez uczniów.
*Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci.

II. Profilaktykę wychowawczą

*Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
*Rozpoznawanie spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki, pracy i pomocy wychowawcze
*Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
*Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
*Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
*Współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi, Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Opiekuńczym, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej

III. Pracę korekcyjno-wyrównawczą

*Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
*Współpraca z Poradniami Psych-Pedagog.
*Organizowanie pomocy i pomoc w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych.

IV. Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna

*Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
*Udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
*Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

V. Organizowanie pomocy materialnej

*Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin mających trudności materialne.
*Dbanie o zapewnienie obiadów uczniom z rodzin mających szczególne trudności materialne.
*Współpraca z MOPS, OIK.

VI.  Doskonalenie zawodowe

*Udział w szkoleniach i spotkaniach pedagogów.

VII. Realizacja programu bezpieczna szkoła”

*Przeciwdziałanie uzależnieniom
*Zapobieganie przestępczości i przemocy
*Profilaktyka epidemii wirusa HIV
*Subkultury młodzieżowe
*Zagospodarowanie czasu wolnego

VIII.  Realizacja programu „spójrz inaczej” w klasach V

IX. Koordynowanie realizowania programów profilaktycznych;

*„Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia  na tropie”
*”Fantastyczne możliwości”,

Sprawozdanie z pracy pedagoga-terapeuty szkolnego, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (I półrocze 2018/2019) – Monika Śmigalska  

Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Zajęcia prowadziłam dla klas 5 i 6.W pierwszym semestrze odbywały się one od poniedziałku do czwartku w godzinach popołudniowych.  Program zajęć dostosowany był do zaleceń zawartych w opiniach uczniów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz na podstawie własnej obserwacji. W pierwszym semestrze na zajęcia uczęszczało 32 uczniów.

Na zajęciach prowadzony jest dziennik zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Uczniowie pracują w zeszytach ćwiczeniach oraz na kartach pracy, które zostały przeze mnie przygotowane. Rodzice na początku roku szkolnego wyrazili zgodę na udział w zajęciach oraz zakup zeszytów ćwiczeń „Ortograffiti”.

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne prowadzone są przede wszystkim na podstawie programu edukacyjno – terapeutycznego. „Ortograffiti” zalecanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do pracy z uczniami mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Najwięcej trudności sprawia uczniom czytanie. Większość z nich nie czyta całościowo i nie rozumie często czytanego tekstu. Dodatkowo uczniowie popełniają dużo błędów ortograficznych, co wynika z nieznajomości zasad pisowni. W zakresie pisania występuję dysgrafia.

Na zajęciach korzystam z licznych zgromadzonych pomocy Są to m.in.:

• „Dyktanda graficzne” Zofii Hendzel. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, ruchy rąk i koordynację wzrokowo – ruchową, orientację przestrzenną, pamięć słuchową.
• „311 szlaczków i zygrzaczków” Renaty Anny Hływy. Są to ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą.
• „Sokoli wzrok” Alicji Małasiewicz. Ćwiczenia usprawniające dla uczniów z zaburzoną percepcją wzrokową.

Oraz inne pomoce takie jak gry edukacyjne oraz zabawy ortograficzne.

Inne działania:

• konsultacje z rodzicami, wspieranie ich w działaniach,
• konsultacje z nauczycielami, psychologiem, pedagogiem- korzystanie z ich wiedzy na temat uczniów,
• gromadzenie pomocy dydaktycznych, rozwijanie swojej wiedzy w zakresie terapii pedagogicznej

nioski do dalszej pracy:

• nadal wzbogacać warsztat pracy o nowe pomoce, pogłębianie wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej,
• kontynuacja rozpoczętej terapii, motywowanie uczniów do systematycznej pracy na zajęciach oraz w domu,
• zacieśnienie współpracy z rodzicami oraz nauczycielami.

 

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMINY

1.Zadania ogólno-wychowawcze

1. Rozpoznanie bieżących sytuacji problemowych w szkole, potrzeb opiekuńczo -wychowawczych na terenie szkoły.

2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego (kontrola dzienników lekcyjnych  i frekwencji uczniów)

3. Kontrola uczniów drugorocznych(frekwencja, stosunek do obowiązków szkolnych).

4. Ścisła współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami, instytucjami pozaszkolnymi
(MOPS, PPP, SĄD, POLICJA) dotycząca wspierania uczniów oczekujących konkretnej pomocy, w związku z ich sytuacją szkolną i rodzinną.

5. Dokonywanie semestralnej oceny sytuacji wychowawczej  w szkole.

Wrzesień 2018

 Cały rok szkolny

 

 Cały rok szkolny

   I  2019, VI 2019

2.Opieka profilaktyczna

1.Rozpoznawanie  warunków życia i nauki, sytuacji materialnej i środowiska rodzinnego uczniów.

2. Objęcie uczniów mających lub sprawiających trudności  w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego różnymi formami pomocy.

3. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej troski i pomocy wynikającej z ciężkiej sytuacji rodzinnej, podejmowanie środków zaradczych.

4. Rozpoznanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających pomocy wychowawczej.

5.Zbadanie relacji interpersonalnych w klasach sprawiających trudności wychowawcze, współpraca z nauczycielami i wychowawcami tychże klas, w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

6. Kształtowanie asertywnych postaw wobec alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu poprzez rozmowy, pogadanki, dyskusje.

8. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży.

9. Realizacja programów „Bezpieczna Szkoła”, „Owoce w szkole”, „Fantastyczne możliwości”, „Cukierki”, „Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie”

10. Pedagogizacja rodziców.

 Na bieżąco
 

  Na bieżąco

  
Na bieżąco

 
Na bieżąco

  
Na bieżąco

  

Na bieżąco

  
Na bieżąco

 Na bieżąco

Na bieżąco

3.Indywidualna opieka psychologiczno-pedagogiczna

1.Zapoznanie uczniów z prawami dziecka  i ucznia. Dbanie o przestrzeganie tychże praw.

2.Udzielanie uczniom pomocy i porad w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi i rodzinnymi,

3. Udzielanie porad uczniom mających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

4. Organizowanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności  wynikających z konfliktów rodzinnych.

5. Przeciwdziałanie zjawiskom niedostosowania społecznego, prowadzenie profilaktyki uzależnień.

6. Kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów np. psycholog, logopeda, lekarz neurolog dziecięcy

7. Umożliwienie uczniom z trudnościami szkolnymi odbycie badań psychologiczno-pedagogicznych – ścisły kontakt i współpraca z PPP  w  Płocku.

8. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.

I semestr

  Na bieżąco

 
Na bieżąco

 
Na bieżąco

 
Na bieżąco

 
Na bieżąco

 
Na bieżąco


Na bieżąco

4. Pomoc materialna

1.Organizowanie pomocy materialnej, opieki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (opuszczonych, osieroconych, z rodzin wielodzietnych)

2. Współpraca z MOPS  w Płocku.

Wg potrzeb

5. Organizacja pracy własnej

1.Stała współpraca z władzami szkoły, nauczycielami, wychowawcami w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych,

2.Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (dziennik pracy, notatki służbowe).

3.Wspólpraca z Zespołem Wychowawczym

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

5. Przygotowanie gazetek tematycznych, ekspozycji, plakatów poświęconych profilaktyce, promocji zdrowia.

        Na bieżąco

6. Współpraca z rodzicami

1. Indywidualne rozmowy z rodzicami.

2. Wzajemna wymiana informacji o uczniach.

3. Udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w życiu szkolnym.

Wg potrzeb