Pedagog

   Funkcje pedagoga w szkole pełni mgr Beata Mrowiec. Jej funkcja obejmuje: zadania ogólnowychowawcze, profilaktykę wychowawczą, pracę korekcyjno - wyrównawczą, indywidualną opiekę pedagogiczno - psychologiczną, organizowanie pomocy materialnej, realizację programu "Bezpieczna szkoła".

Pedagog szkolny:
- rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów
- analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych
- podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne
- udziela wsparcia i porad uczniom
- udziela porad i konsultacji rodzicom
- wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- podejmuje działania mediacyjne w sytuacjach kryzysowych

Godziny pracy

Dzień Godziny
poniedziałek

8:00 -12:15

wtorek

8:00 -11:30

środa

8:00 -17:30

czwartek

8:00 -11:30

piątek

8:00 -14:00


Sprawozdanie pedagoga szkolnego (I półrocze 2016/2017) – Beata Mrowiec  

Praca pedagoga szkolnego obejmowała w I następujące zadania:

I.   Ogólnowychowawcze

- Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
- Dbanie o realizację obowiązku szkolnego głównie przez uczniów.
- Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci.

II. Profilaktykę wychowawczą

- Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
- Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
- Rozpoznawanie spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki, pracy i pomocy wychowawcze
- Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
- Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
- Współpraca z Sądem Rodzinnym, kuratorami sądowymi, Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Opiekuńczym, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

III. Pracę korekcyjno-wyrównawczą

- Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
- Współpraca z Poradniami Psych-Pedagog.
- Organizowanie pomocy i pomoc w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych.

IV. Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna

- Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
-Udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
- Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

V. Organizowanie pomocy materialnej

- Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin mających trudności materialne.
- Dbanie o zapewnienie obiadów uczniom z rodzin mających szczególne trudności materialne.
- Współpraca z MOPS, OIK.

VI. Doskonalenie zawodowe

- Udział w szkoleniach i spotkaniach pedagogów.

VII. Realizacja programuBezpieczna Szkoła

- Przeciwdziałanie uzależnieniom
- Zapobieganie przestępczości i przemocy
- Profilaktyka epidemii wirusa HIV
- Subkultury młodzieżowe
-  Zagospodarowanie czasu wolnego

VIII.  Koordynowanie realizowania programów profilaktycznych;

- „Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia  na tropie”
- „Fantastyczne możliwości”

IX. Realizacja zagadnień związanych z doradztwem zawodowym

- Warsztaty: „Moje mocne strony”, „Poznaję samego siebie”.

X. Opieka nad studentami z PWSZ  Płocku w ramach ich praktyk pedagogicznych.

 

Plan pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017.

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

TERMINY

1.Zadania ogólno-wychowawcze

1. Rozpoznanie bieżących sytuacji problemowych w szkole, potrzeb opiekuńczo -wychowawczych na terenie szkoły.

2. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego (kontrola dzienników lekcyjnych  i frekwencji uczniów)

3. Kontrola uczniów drugorocznych(frekwencja, stosunek do obowiązków szkolnych).

4. Ścisła współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami, instytucjami pozaszkolnymi
(MOPS, PPP, SĄD, POLICJA) dotycząca wspierania uczniów oczekujących konkretnej pomocy, w związku z ich sytuacją szkolną i rodzinną.

5. Dokonywanie semestralnej oceny sytuacji wychowawczej  w szkole.

Wrzesień 2016

 Cały rok szkolny

 

 Cały rok szkolny

   I  2015, VI 2015

2.Opieka profilaktyczna

1.Rozpoznawanie  warunków życia i nauki, sytuacji materialnej i środowiska rodzinnego uczniów.

2. Objęcie uczniów mających lub sprawiających trudności  w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego różnymi formami pomocy.

3. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej troski i pomocy wynikającej z ciężkiej sytuacji rodzinnej, podejmowanie środków zaradczych.

4. Rozpoznanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających pomocy wychowawczej.

5.Zbadanie relacji interpersonalnych w klasach sprawiających trudności wychowawcze, współpraca z nauczycielami i wychowawcami tychże klas, w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

6. Kształtowanie asertywnych postaw wobec alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu poprzez rozmowy, pogadanki, dyskusje.

8. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży.

9. Realizacja programów „Bezpieczna Szkoła”, „Owoce w szkole”, „Fantastyczne możliwości”, „Cukierki”, „Program Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie”

10. Pedagogizacja rodziców.

 Na bieżąco
 

  Na bieżąco

  
Na bieżąco

 
Na bieżąco

  
Na bieżąco

  

Na bieżąco

  
Na bieżąco

 Na bieżąco

Na bieżąco

3.Indywidualna opieka psychologiczno-pedagogiczna

1.Zapoznanie uczniów z prawami dziecka  i ucznia. Dbanie o przestrzeganie tychże praw.

2.Udzielanie uczniom pomocy i porad w eliminowaniu napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi i rodzinnymi,

3. Udzielanie porad uczniom mających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

4. Organizowanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności  wynikających z konfliktów rodzinnych.

5. Przeciwdziałanie zjawiskom niedostosowania społecznego, prowadzenie profilaktyki uzależnień.

6. Kierowanie uczniów do odpowiednich specjalistów np. psycholog, logopeda, lekarz neurolog dziecięcy

7. Umożliwienie uczniom z trudnościami szkolnymi odbycie badań psychologiczno-pedagogicznych – ścisły kontakt i współpraca z PPP  w  Płocku.

8. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.

I semestr

  Na bieżąco

 
Na bieżąco

 
Na bieżąco

 
Na bieżąco

 
Na bieżąco

 
Na bieżąco


Na bieżąco

4. Pomoc materialna

1.Organizowanie pomocy materialnej, opieki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (opuszczonych, osieroconych, z rodzin wielodzietnych)

2. Współpraca z MOPS  w Płocku.

Wg potrzeb

5. Organizacja pracy własnej

1.Stała współpraca z władzami szkoły, nauczycielami, wychowawcami w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych,

2.Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (dziennik pracy, notatki służbowe).

3.Wspólpraca z Zespołem Wychowawczym

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

5. Przygotowanie gazetek tematycznych, ekspozycji, plakatów poświęconych profilaktyce, promocji zdrowia.

        Na bieżąco

6. Współpraca z rodzicami

1. Indywidualne rozmowy z rodzicami.

2. Wzajemna wymiana informacji o uczniach.

3. Udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w życiu szkolnym.

Wg potrzeb