Psycholog

Funkcję psychologa szkolnego pełni mgr Agata Mazur. Do zadań psychologa należy:

Godziny pracy

Dzień Godziny
poniedziałek

8:15 -12:45

wtorek

8:15 - 14:15

środa

12:15 -15:15

czwartek

8:45 -13:45

piątek

8:15 -12:45

 

Głównym adresatem moich działań jako psychologa w szkole jest uczeń. Moim najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne. Praca moja na stanowisku psychologa szkolnego opiera się na zbieraniu informacji na temat różnych sytuacji, problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas spotkań, na których przeprowadzam: ankiety, rozmowy, obserwacje, testy, kwestionariusze, rysunki itp. Obok informacji zaczerpniętych z takich badań  wykorzystuję informacje pochodzące z innych źródeł: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników obsługi szkoły, rodziców, własnych obserwacji oraz doświadczeń. 

Celem pracy z grupą, przybierającą najczęściej formę zajęć psychoedukacyjnych, bardzo często jest rozwiązanie konkretnego problemu, konfliktu, często mediacja. W takim przypadku chodzi nie tylko o jednorazowe rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim otwarcie komunikacji, wyposażenie w umiejętność rozwiązywania konfliktów, poradzenie sobie z negatywnymi emocjami. Jest to jeden ze sposobów integrowania grupy, która ma możliwość darzyć siebie większym zaufaniem, zna swoje możliwości i ograniczenia.

Stale współpracuję z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz innymi osobami i instytucjami, wspierającymi działania psychologa w szkole.

 

Kiedy spotykam się z uczniami?

Zwykle wtedy, gdy:

    – zastanawiają się nad tym jak budować dobre związki

    – oni sami lub inne osoby społeczności szkolnej nie przestrzegają ustalonych zasad

    – mają trudności w nauce, w kontaktach z innymi ludźmi

    – mają problemy emocjonalne, lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niską samoocenę

    -- mają myśli samobójcze

    – powtarzają się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu i łaknienia – są zestresowani

    – niewłaściwie się zachowują: są agresywni, alienują się, często wchodzą w konflikty, lekceważą polecenia, obowiązujące normy itp.

    – doświadczają sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, choroba własna lub kogoś w rodzinie, przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne

    – potrzebują pomocy materialnej

    – cokolwiek mogłoby zagrażać ich życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu

    – kieruje ich do mnie nauczyciel (interwencje)

    – cieszą się swoimi sukcesami – tymi szkolnymi i „życiowymi”

    – wracają z ciekawych podróży z wrażeniami, zdjęciami

    – są zainteresowani rozwojem własnego potencjału

    – przygotowują się do prezentacji przygotowywanej wypowiedzi (np. podczas konkursów, itp.)

    – nie wiedzą, kogo mają zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc

    – chcą porozmawiać o tym, co ich denerwuje

     – oraz w każdej innej sprawie

 

Wszystkie działania można ująć w następujących kategoriach:

1.       Działania ogólnowychowawcze

  1. To w pierwszej kolejności diagnoza potrzeb środowiska i uczniów oraz współpraca z gronem pedagogicznym przy:

 

·         Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych;

·         Konsultacje z dyrekcją, wychowawcami i nauczycielami, wspólne prowadzenie rozmów z rodzicami;

·         Udzielanie pomocy w interpretowaniu wyników badań psychologiczno-pedagogicznych;

·         Prowadzenie  rozmów wychowawczych z uczniami;

 

  1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która obejmuje:

·         Konsultacje ;

·         Kierowanie uczniów na badania;

·         Uczestniczenie w spotkaniach szkoleniowych;

 

  1. Współpraca z innymi instytucjami pomocowymi np. MOPS,  świetlice socjoterapeutyczne, Policja, Sąd, kuratorzy, która obejmować może np.:

·         Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów i ich rodzin;

·         Współorganizowanie prelekcji lub akcji profilaktycznych;

·         Wnioskowanie o wgląd w sytuację rodzinną uczniów;

 

2. Profilaktyka wychowawcza

 

To wszystkie działania skierowane do uczniów, czyli:

·         Rozmowy wychowawcze w grupach klasowych oraz indywidualnie;

·         Działania mające na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych;

·         Warsztaty psychoedukacyjne ;

·         Można tu też wspomnieć o prowadzeniu działań w zakresie programu wychowawczego lub szkolnego programu profilaktyki, itd.;

·         Spotkania z reprezentantami instytucji lub innymi ważnymi osobami, których byliśmy organizatorami lub współorganizatorami;

 

3.  Opieka psychologiczno - pedagogiczna

              W tym miejscu można opisać cały sens naszych działań oraz konkretne przedsięwzięcia, czy powody interwencji, które podejmowaliśmy wobec grup uczniów jak i pracy indywidualnej z uczniami czy ich rodzinami np.:

 

·         Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami, inicjowanie lub współprowadzenie działań mediacyjnych;

·         Udzielanie rad i wskazówek uczniom oraz ich najbliższym w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych;

·         Wpajanie uczniom istoty wzajemnego szacunku, empatii, koleżeństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy i ochrony przed zagrożeniami;

·         Rozmowy wychowawcze w klasach, gdzie uczniowie prezentują szczególnie agresywne zachowania oraz lekceważący stosunek wobec nauczycieli i obowiązków szkolnych;

·         Rozmowy interwencyjne w sytuacjach konfliktowych;

·         Motywowanie rodziców do pełnej dbałości o dzieci, udzielanie porad i wskazówek rodzicom w sytuacjach kryzysowych;

·         Wskazywanie instytucji pomocowych rodzicom będącym w trudnej sytuacji życiowej;

·         Udział w wywiadówkach;

·         Wzywanie rodziców do szkoły, prowadzenie rozmów z uczniami w obecności rodziców;

 

4. Doskonalenie zawodowe

·         Uczestniczenie w szkoleniach czy konferencjach;

·         Studia podyplomowe;

·         Zapoznawanie się z nowymi publikacjami.

 

5.       Inne prace zlecone przez dyrektora szkoły:

To kategoria, w której można opisać inne zadania takie jak np.:

·         Opieka w świetlicy szkolnej;

·         Opieka podczas wyjazdów na basen, wycieczek;

·         Udział w pracach zespołów zadaniowych i samokształceniowych;

 

 Sprawozdanie z działalności psychologa (I półrocze 2018/2019) – Agata Mazur  

Praca w I semestrze odbywała się według planu pracy na bieżący rok szkolny.

Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej i wspieranie rozwoju dzieci odbywało się z inicjatywy nauczycieli, rodziców, dyrekcji szkoły, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i samych uczniów, w oparciu o dokonaną diagnozę i rozpoznanie ich potrzeb i możliwości.

Mały na celu wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci,  poprawę koncentracji uwagi i pamięci, minimalizowanie zaburzeń skutków rozwojowych, wzmacnianie mocnych stron i wzmacnianie poczucia wartości uczniów, rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy i samokontroli, kształtowanie postaw umożliwiających dobre funkcjonowanie w środowisku społecznym, a także umiejętności w zakresie rozpoznawania, rozumienia przeżywanych emocji i poznawania sposobów radzenia sobie z nimi.

Bieżąca wymiana informacji z wychowawcami klas, świetlicy, pedagogiem szkolnym,  nauczycielami, specjalistami szkolnymi oraz rodzicami umożliwiała pozyskanie informacji o możliwościach, potrzebach i sytuacji rodzinnej uczniów.

Diagnoza postaw uczniów dokonywana była podczas obserwacji ich zachowań w czasie  przerw międzylekcyjnych, uroczystości klasowych, szkolnych, spotkań z uczniami i ich rodzicami oraz w czasie lekcji.

Stałą opieką w formie systematycznych zajęć indywidualnych i grupowych oraz monitorowania funkcjonowania uczniów objętych było w I semestrze 24 dzieci. Przeprowadzono w klasach 12 zajęć rozwijających umiejętności emocjonalne i społeczne uczniów, opartych na pracy w grupach.

Spotkania i rozmowy z rodzicami związane były z problemami dzieci w nauce, sytuacją rodzinną, funkcjonowaniem w szkole, w grupie rówieśników, organizacją pracy dla ucznia oraz pracy z dziećmi w domu.

Na bieżąco analizowane były zalecenia Poradni zawarte w opiniach i orzeczeniach. Zalecenia w nich zawarte dotyczące pracy z uczniami przekazywane były nauczycielom uczącym poszczególnych przedmiotów przez dziennik elektroniczny.

 

Plan pracy psychologa w roku szkolnym 2018/2019.

L.p

Zadania do realizacji

Termin

Dokumentacja

1.

Prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów

1.       Diagnozowanie przyczyn trudności wychowawczych;

2.       Diagnozowanie przyczyn trudności w nauce;

3.       Określanie predyspozycji i zainteresowań związanych z wyborem szkoły średniej.

Cały rok szkolny

Zapisy w dzienniku

2.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

1.              Wywiady dotyczące sytuacji rodzinnej ucznia;
2.              Konsultacje z wychowawcami i osobami sprawującymi opiekę lub nadzór;
3.              Działania profilaktyczne, mediacyjne i interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli

Cały rok szkolny

Zapisy w dzienniku

3.

Udzielanie wsparcia wychowawcom klas i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu niepowodzeń szkolnych.

1.       Ustalanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2.       Wywiady z rodzicami oraz obserwacja uczniów w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb uczniów;

3.       Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami – wspólne analizowanie i omawianie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

4.       Przygotowanie dla nauczycieli wskazań do pracy z uczniami posiadającymi opinie Poradni.

5.       Współpraca z nauczycielami w kształtowaniu u wychowanków postaw otwartości w życiu społecznym oraz wspieraniu ich w rozwoju i zdobywaniu dojrzałości w sferze psychicznej i społecznej.

Cały rok szkolny

Zapisy w dzienniku

4.

Udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności w kontaktach rodzinnych, rówieśniczych i środowiskowych.

1.       Pomoc i porady w eliminowaniu stresu, napięć psychicznych wzmagających się na tle trudności i niepowodzeń szkolnych.

Cały rok szkolny

Zapisy w dzienniku

5.

Udzielanie pomocy uczniom przy dokonywaniu wyborów dotyczących kolejnych etapów kształcenia.
1.       Pomoc w identyfikowaniu swoich mocnych stron.
2.       Rozpoznawanie predyspozycji.
3.       Informowanie o ofercie edukacyjnej.

Cały rok szkolny

 

6.

Minimalizowanie skutków zaburzeń u dzieci.

1.       Organizowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów.

Cały rok szkolny

Zapisy w dzienniku

7.

Udział w opracowaniu i ewaluacji programu wychowawczego i profilaktyki szkoły.

Cały rok szkolny

Zapisy w dzienniku

Dokumen-ty szkoły.

8.

Bieżąca współpraca z dyrekcją szkoły i Radą pedagogiczną.

Cały rok szkolny

Zapisy w dzienniku

9.

Współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i wychowaniem.

Cały rok szkolny – wg potrzeb

Zapisy w dzienniku

10.

Wspieranie wychowawców klas, rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Cały rok szkolny

Zapisy w dzienniku

11.

Udział w pracach zespołów ds. organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły.

Cały rok szkolny

Zapisy w dzienniku

Dokumentacja pracy zespołów.