Reedukator

 Godziny pracy

Dzień Godziny
poniedziałek

8:30 -13:30

wtorek

8:30 - 13:30

środa

9:30 -13:30

czwartek

9:30 -14:30

piątek

10:30 -13:30

Jako nauczyciel terapii pedagogicznej (reedukator) udzielam na terenie szkoły pomocy uczniom wykazującym trudności w uczeniu się, w tym również specyficzne trudności (dysleksja – trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, dysgrafia – zaburzony graf izm pisma, dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni wyrazów, liczne błędy ortograficzne, dyskalkulia – trudności w nauce matematyki).

Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne uczęszczają dzieci z klas I-III, posiadające aktualną opinię lub orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Na udział w zajęciach rodzice dziecka wyrażają pisemną zgodę. Dzieci pracują indywidualnie lub w małych grupach (2-3 osobowych) w gabinecie wyposażonym w zestaw pomocy i środków dydaktycznych. W pracy terapeutycznej uwzględniam zalecenia PPP oraz indywidualne potrzeby oraz możliwości psychofizyczne i edukacyjne uczniów. W zajęciach uczestniczą też dzieci o niższym niż przeciętny dla wieku potencjale intelektualnym, z zaburzeniami neurologicznymi, zaniedbane środowiskowo i dydaktycznie, niedojrzałe emocjonalnie do podjęcia obowiązku szkolnego.

 Celem prowadzonej terapii  jest:

·         stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,

·         wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,

·         usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych,

·         nauka oraz doskonalenie umiejętności czytania (tempo, technika czytania, różne formy czytania ze zrozumieniem treści poleceń i tekstów),

·         usprawnianie i doskonalenie umiejętności pisania, ćwiczenia grafomotoryczne, ortograficzne,

·         kształcenie motywacji do nauki, wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań, tłumionych przez niepowodzenia szkolne,

·         rozładowywanie i wyciszanie negatywnych emocji dziecka, odzyskanie wiary we własne siły,

·         ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, logicznego myślenia,

·         wspomaganie procesu uczenia się poprzez ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające.

W pracy z uczniami wykorzystuję między innymi podręczniki oraz programy terapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji:
E. Kujawa, M. Kurzyna: „Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych”, J. Głowacka, A. Miziołek: „Trening ortograficzny do pracy z dzieckiem w domu, na lekcjach i zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych”, program edukacyjno – terapeutyczny „Ortograffiti z Bratkiem”, programy komputerowe oraz gry i zabawy edukacyjno – terapeutyczne.

Stosuję też różnorodne metody i formy pracy: pokaz, obserwację, praktyczne działanie, oddziaływanie polisensoryczne (wielozmysłowe), elementy metody gimnastyki mózgu Pawła Dennisona, gry, zabawy i ćwiczenia o różnych formach aktywności: ruchowe, rytmiczne, plastyczne i inne wynikające z tematyki zajęć.

Bardzo ważnym zadaniem reedukatora w zakresie opieki terapeutycznej jest jak najlepsze poznanie uczniów poprzez:

- rozmowy z wychowawcami klas, udział w zajęciach;

- analizowanie opinii i orzeczeń PPP;

- indywidualne spotkania z rodzicami;

- wywiady z rodzicami uczniów zakwalifikowanych na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

  w celu lepszego poznania sytuacji dziecka oraz przyczyn jego trudności w uczeniu się,

- współpraca z psychologiem, logopedą, pedagogiem.

 

Stale współpracuję z rodzicami, udzielam wskazówek oraz przekazuję materiały do pracy w domu. W przypadku dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ogromną rolę w powodzeniu terapii odgrywa systematyczna praca (np. codzienne głośne czytanie ok. 15 min.), co bez współpracy i pomocy rodziców nie mogłoby się udać.

Stale również doskonalę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w szkoleniach i konferencjach oraz zapoznawanie się z nowymi publikacjami.

Wykonuję też inne prace zlecone przez dyrektora szkoły, np.:

- Opieka w świetlicy szkolnej;

- Opieka podczas wycieczek, rajdów;

- Udział w pracach zespołów zadaniowych i samokształceniowych.

Odkąd pracuję jako reedukator, często spotykam się z pytaniami ze strony rodziców:

Co to jest dysleksja? Jak ją rozpoznać? Otóż:

Dysleksja to odmienny sposób nabywania umiejętności czytania i pisania oraz ortografii, o podłożu neurobiologicznym.

Trudności poznawcze powodujące tę odmienność, mogą też wpłynąć na umiejętność planowania, liczenia itp. Istnieje wiele możliwych przyczyn dysleksji, w tym również genetyczna. Nie ma związku pomiędzy obecnością dysleksji a poziomem inteligencji, wkładem pracy czy pozycją społeczno – ekonomiczną. (European Dyslexia Association, 2007).

Dysleksja – mistrzyni paradoksów:

 

o      Dysleksję odkryli i opisali lekarze, a nie pedagodzy czy nauczyciele. Jest wymieniana w klasyfikacjach chorób (ICD-10 i DSM-IV).

o      Dziecko nie ma wady wzroku, a „nie widzi”, nie ma wady słuchu, a „nie słyszy”.

o      Dziecko jest inteligentne, a nie może nauczyć się tak prostej czynności jak czytanie i pisanie.

o      Dziecko uczy się, a jest posądzane o lenistwo.

o      Dziecko dużo czyta, a nie potrafi zapamiętać pisowni często powtarzających się wyrazów.

o      Dziecko zna zasady pisowni, a robi błędy ortograficzne.

o      Dziecko układa własne wiersze, a nie potrafi zapamiętać żadnego ze znanych.

o      Wybitnym trudnościom czasem towarzyszą wybitne uzdolnienia. (Sławne osoby  z dysleksją: Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Hans Christian Andersen, Jacek Żakowski, Agata Christie, Jacek i Maciej Kuroń i inni).

Symptomy dysleksji – okres szkolny (klasy I-III):

 

·         dziecko niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych

·         ma trudności z używaniem nożyczek

·         ma trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki

·         z trudem wyodrębnia sylaby i głoski ze słów i z trudem syntetyzuje je w wyrazy

·         nie zapamiętuje więcej niż jedno polecenie w tym samym czasie

·         utrzymuje się oburęczność

·         z trudem uczy się tabliczki mnożenia

·         nie pamięta liter

·         myli litery podobne

·         wolno czyta

·         pisze niepoprawnie

·         brzydko pisze, nie mieści się w liniaturze, zagina rogi

·         przekręca złożone wyrazy

Istnienie wyżej wymienionych objawów ryzyka dysleksji powinno spowodować decyzję o badaniu diagnostycznym dziecka w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz rozpoczęcie udzielania profesjonalnej pomocy w postaci terapii pedagogicznej, wspierającej pracę rodziców.

Jak pomóc dziecku? Jak usprawniać zaburzone funkcje percepcyjno – motoryczne?

 

1.  Ćwiczenia sprawności ruchowej i orientacji czasowo – przestrzennej:

 

a)       Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej.

b)       Czynności samoobsługowe.

c)       Ćwiczenia manualne.

d)       Ćwiczenia grafomotoryczne:

- ćwiczenia rozmachowe mięśni rąk;

- ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i drobne mięśnie palców (wycinanie,  wydzieranie, lepienie, modelowanie z papieru, itp.)

- ćwiczenie płynnych, rytmicznych, ciągłych i postępujących ruchów pisarskich.

      e)   Orientacja przestrzenna z zastosowaniem pojęć określających stosunki przestrzenne:

            nad, pod, obok, między, lewo, prawo itd.

       f)  Wyrobienie zdolności rozumienia pojęć czasowych: dawno, teraz, wkrótce, niedługo,przedtem, potem, dzisiaj, ,jutro, wczoraj, itp.

       g)  Ćwiczenie ciągów czasowo – przestrzennych: pory dnia, pory roku, dni tygodnia, miesiące, itp.

       h)  Ćwiczenia orientacji w makroprzestrzeni:

- wyrabianie i utrwalanie autoorientacji;

- wyrabianie i utrwalanie orientacji w schemacie ciała osoby stojącej naprzeciw;

- ćwiczenia orientacji w przestrzeni.

       i)   Ćwiczenia orientacji w mikroprzestrzeni:

            - obserwowanie i odtwarzanie wzajemnego położenia elementów na wydzielonej i ograniczonej płaszczyźnie;

            - tworzenie kompozycji z różnych elementów w formie mozaikowej, wzorów, szlaczków itp.

            - odtwarzanie obserwowanych układów z pamięci;

            - wykonywanie ćwiczeń przestrzennych pod dyktando.

 

 2.  Ćwiczenia funkcji słuchowych:

a)       odtwarzanie układów rytmów przez wyklaskiwanie, wystukiwanie na instrumentach

perkusyjnych, o blat stolika;

b)       grupowanie klocków zgodnie ze słyszanymi strukturami rytmicznymi (zachowanie odpowiedniej liczby klocków i odstępów między nimi);

c)       odgadywanie słyszanych rytmów i kojarzenie ich z zapisem graficznym;

d)       zapisywanie układem kropek słyszanych rytmów;

e)       różnicowanie dźwięków z otoczenia nie wchodzących w skład mowy ludzkiej;

f)        dobieranie rymujących się nazw obrazków;

g)       podział wyrazów na sylaby i liczenie ich;

h)       rozwiązywanie zagadek odbieranych słuchowo;

i)         analiza i synteza głoskowa wyrazów (skojarzenie głoski ze znakiem graficznym);

j)        rozpoznawanie określonej głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów;

k)       analiza i synteza sylab podanych ze słuchu;

l)         nauka na pamięć wyrazów, rymowanek, zdań;

m)     artykulacja głosek sprawiających trudności w wymowie, w izolacji oraz w mowie potocznej;

n)       wyodrębnianie zdań i wyrazów w wypowiedziach;

o)       ćwiczenia pamięci słuchowej bezpośredniej poprzez powtarzanie ciągów słownych, różnicowanie w nich wyrazów podobnie brzmiących.

  3.  Ćwiczenia funkcji wzrokowych i koordynacji wzrokowo - ruchowej.

a)       dobieranie par jednakowych obrazków (domino, dobieranki, loteryjki);

b)       dobieranie par jednakowych figur geometrycznych;

c)       odtwarzanie z pamięci układu elementów;

d)       układanie obrazków w kolejności, w jakiej były pokazywane;

e)       układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych i klocków, według wzoru i z pamięci;

f)        wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami;

g)       wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter;

h)       rozpoznawanie liter wśród zestawu innych liter;

i)         dopasowywanie części obrazków do całości;

j)        uzupełnianie braków na obrazku;

k)       zabawy zręcznościowe – toczenie, rzucanie, chwytanie różnych przedmiotów, np.: woreczków, piłek, papierowych kul;

l)         wyliczanie przedmiotów zapamiętanych wzrokowo;

m)     określanie stosunków przestrzennych na podstawie położenia przedmiotów;

n)       rozpoznawanie i opowiadanie treści obrazków.

Sprawozdanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych (I półrocze 2018/2019) – Anna Dąbrowska  

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2018/2019 terapią objętych było 48 uczniów (9 z klas 1-szych, 12 z klas 2-gich, 8 z klas 3-cich i 17 z klas 4-tych), z których większość posiada opinie psychologiczno – pedagogiczne, inni objęci są pomocą na wniosek wychowawców lub na prośbę rodziców. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są zgodnie z zaleceniami PPP, dostosowane do możliwości oraz indywidualnych potrzeb psychofizycznych dzieci. Ich głównym celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno - motorycznych, udzielanie dzieciom wsparcia w edukacji szkolnej oraz uzupełnianie braków programowych, z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności i indywidualnego tempa pracy. Czworo dzieci z klas I- III realizowało program edukacyjno – terapeutyczny „Ortograffiti z Bratkiem”, a wszyscy uczniowie klas czwartych - „Ortograffiti”. U uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia systematycznie, widać poprawę w samodzielnym czytaniu i rozumieniu treści. Uczniowie ci zwracają baczniejszą uwagę  na poprawność ortograficzną podczas pisania. Dzieci chętniej wypowiadają się na różne tematy, nabierają większej pewności siebie. Poprawiła się też umiejętność koncentracji uwagi, a także technika i tempo pisania.

 

 

Plan pracy reedukatora w roku szkolnym 2018/2019.

Lp.

Zadania

Termin realizacji

I półrocze

1.

Organizacja miejsca pracy:

·         Wyposażenie sali w pomoce dydaktyczne i środki higieniczne w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy uczniom.

IX

2.

Poznanie potrzeb uczniów w zakresie opieki reedukacyjnej:

·         Rozmowy z wychowawcami klas, udział w zajęciach.

·         Gromadzenie i analiza opinii i orzeczeń dotyczących uczniów z trudnościami w uczeniu się.

Wywiady z rodzicami uczniów zakwalifikowanych na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w celu lepszego poznania sytuacji dziecka oraz przyczyn jego trudności w uczeniu się

IX

 

3.

Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z uczniami:

·         Kontynuowanie terapii rozpoczętych w ubiegłym roku szkolnym.

·         Rozpoczęcie terapii z dziećmi zakwalifikowanymi na zajęcia w tym roku szkolnym zgodnie z zaleceniami PPP.

Na bieżąco

4,

Współpraca z rodzicami:

·      Zawieranie kontraktów o wzajemnej współpracy: reedukator – rodzic.

·      Zachęcanie rodziców do udziału w zajęciach.

·      Przekazywanie materiałów i wskazówek do pracy w domu.

·      Omawianie efektów terapii.

Na bieżąco

5.

Podejmowanie zadań dodatkowych wynikających z zadań wychowawczych i dydaktycznych szkoły.

Na bieżąco

II półrocze

1.

Weryfikacja procesu terapii w stosunku  do konkretnego dziecka:

·      Wprowadzenie ewentualnych zmian.

·      Kontynuowanie lub zakończenie terapii.

I

2.

Kontynuowanie zadań wyznaczonych w I pólroczu

Cały rok

3.

Diagnoza końcowo roczna uczniów. Ocena efektów pracy.

VI