PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Projekt pn: „Matematyka-nic trudnego!”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt realizowany w roku szkolnym 2013/2014. Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów wykazujących problemy w nauce, w szczególności w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.
W ramach projektu odbywały się zajęcia matematyczne oparte na nowoczesnym programie edukacyjnym „TOC dla Edukacji” oraz nowoczesnych technikach informatycznych.W projekcie uczestniczyło 32 uczniów klas IV- VI i 64 uczniów klas I-III.

  

Projekt pn.: „Dla nas każdy uczeń jest ważny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizowany w roku szkolnym 2011/2012  i 2012/2013. Celem głównym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju ucznia kl. I-III, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.W projekcie uczestniczyło 144 uczniów  klas I-III Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku. W ramach projektu prowadzono następujące rodzaje działań:

- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

- Zajęcia z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zburzeniami rozwoju mowy.

- Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych.

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie.

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystyczne, plastyczne, teatralne.