PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2018/19

Tytuł projektu: „Z podstawówką w świat”

Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock
Realizator:

·         Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku,

·         Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku,

·         Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Płocku,

·         Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku,

·         Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku,

·         Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku,

·         Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku,

·         Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku,

·         Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku.

 Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r.-31.08.2020 r.
Wartość ogółem: 1 993 363,85
Wartość dofinasowania: 1 816 551,35

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych dla 1203 ucz. w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji 64 nauczycieli w okresie 01.09.2018 r. – 31.08.2020 r.

 W ramach projektu będą realizowane następujące typy operacji:

·         kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw
i umiejętności (innowacyjność, kreatywność, umiejętność rozumienia, krytyczne myślenie),

·         tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

·         korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijanie kompetencji informatycznych,

·         indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Każdemu uczniowi zgodnie z jego potrzebami zostaną zagwarantowane dodatkowe formy wsparcia uzupełniające wiedzę, wyrównujące braki edukacyjne, rozwijające talenty, pasje, zainteresowania, zmniejszające deficyty rozwojowe. Uzupełnienie wiedzy będzie pozwalało na płynne i bezproblemowe przejście na kolejne etapy edukacji uczniom słabszym.

 Planowane działania:

·         realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla uczniów dziewięciu płockich szkół podstawowych,

·         doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne,

·         doskonalenie nauczycieli.

 Zakładane efekty:

·         zrealizowanie 1 projektu w którym zostaną sfinansowane koszty dodatkowych form wsparcia dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli,

·         1203 uczniów po opuszczeniu programu nabędzie kompetencje kluczowe,

·         64 nauczycieli po opuszczeniu programu uzyska kwalifikacje/nabędzie kompetencje,

·         34 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w zakresie TIK,

·         w 9 placówkach pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne.

 Biuro projektu:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
e-mail: justyna.witkowska@plock.eu, agnieszka.agacinska@plock.eu


2013/14

Projekt pn: „Matematyka-nic trudnego!”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt realizowany w roku szkolnym 2013/2014. Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów wykazujących problemy w nauce, w szczególności w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych.
W ramach projektu odbywały się zajęcia matematyczne oparte na nowoczesnym programie edukacyjnym „TOC dla Edukacji” oraz nowoczesnych technikach informatycznych.W projekcie uczestniczyło 32 uczniów klas IV- VI i 64 uczniów klas I-III.

  

Projekt pn.: „Dla nas każdy uczeń jest ważny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Realizowany w roku szkolnym 2011/2012  i 2012/2013. Celem głównym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju ucznia kl. I-III, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.W projekcie uczestniczyło 144 uczniów  klas I-III Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku. W ramach projektu prowadzono następujące rodzaje działań:

- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

- Zajęcia z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zburzeniami rozwoju mowy.

- Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej.

- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno- przyrodniczych.

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych muzycznie.

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystyczne, plastyczne, teatralne.